ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

В Хотел „Тото Шанс“, управляван от УМЦ „ТОТОШАНС“ на ДП „Български спортен тотализатор“, ЕИК 2027663800118, адрес: гр. Велинград, 4600, бул. Съединение № 46, тел. (+ 359) 359 5 64 10, имейл  info@totochance.bg, наше задължение е да опазим поверителността на личните Ви данни, в подкрепа на политика на откритост по отношение на начина на тяхното събиране, използване и оповестяване.

Целта на тази декларация относно поверителността на данните е да Ви информира за практиките на Хотел „Тото Шанс“ за събиране, използване и оповестяване на лични данни, които могат да бъдат предоставени чрез достъп до или използване на нашия уебсайт или хотелски услуги, или свързани с тях продукти и събрани от нас за предходните цели. Отсядайки в нашия хотел, използвайки продуктите и услугите, които предлагаме, или посещавайки нашия уебсайт, Вие предоставяте съгласие за събиране, използване и оповестяване на Вашите лични данни (съгласно определението по-долу) и приложимите условия за това.

Настоящата декларация за поверителност съдържа информация за начините да се свържете с нас, ако имате въпроси, желаете да бъдат направени корекции или да бъдат заличени Ваши лични данни, с които Хотел „Тото Шанс“ разполага.

Общи приложения

Лична информация

За целите на настоящата декларация за поверителност, „лични данни“ означава всяка индивидуализираща информация за конкретно лице.

Видовете лични данни, които събираме, могат да включват:

Собствено име, бащино име, фамилия, ЕГН, националност, имейл адрес, телефонен номер и адрес; Финансова информация или данни за издаване на фактура (вид и номер на картата, име на картодържателя, дата на валидност и код за сигурност и финансова история); Информация за престоя на гостите, включваща дата на пристигане и заминаване, направени специални заявки, наблюдения за вашите предпочитания за услуги (включително предпочитания за стая, удобства или други използвани услуги);

Данни, които събираме автоматично

Когато използвате уебсайта на хотела и други резервационни канали / сайтове, информацията се събира автоматично, като част от нея може да са лични данни. Това включва примерно: лични данни, езикови настройки, IP адрес, местоположение, настройки на устройството, операционна система на устройството, информация за регистри, време на използване, заявен URL адрес, отчет за състоянието, потребителски агент (информация за версията на браузъра), операционна система, резултат (преглеждащ или резервиращ), история на преглеждането и вид преглеждани данни.

Дигитални данни – видеозаписи

Това са данните, събирани, чрез системите за видеонаблюдение, използвани от Хотел „Тото Шанс“ във всички обществено-достъпни места в хотела ни (фоайе, рецепция, ресторант, лоби бар, фитнес, коридори, стълбища, входове), с цел охрана, наблюдение, контрол и защита на обществения ред.

Как използваме личните Ви данни

  • Можем да направим резервация и да я потвърдим;
  • Предприемане на необходимите действия за администрирането на тези услуги;
  • Изпращане на персонализирани, интерактивни съобщения;
  • Може да използваме данните ви за контакт, за да ви поканим по имейл да напишете мнението си като гост след престоя ви или ползване на други хотелски услуги. Това може да помогне на други пътуващи да изберат мястото за настаняване, което е най-подходящо за тях. Ако изпратите отзив, той може да бъде публикуван в пространството, в уебсайта ни.
  • Изследване, разработване, управление, опазване и подобряване на хотелската услуга;
  • Проучване, разработване, управление, защита и подобряване на качеството на предлаганите услуги;
  • Предоставяне на информация за нови продукти и услуги, към които бихте могли да проявите интерес; промотираме и маркетиране допълнителни стоки, услуги и/или  специални оферти от нас;
  • Развитие и поддържане на отношенията и комуникацията ни с Вас;
  • Фактуриране на използваните продукти и услуги;
  • Събиране на задължения;

Възможно е да има други случаи, когато ще се свързваме с вас по имейл, по пощата, по телефона или чрез текстово съобщение в зависимост от данните за контакт, които споделите с нас, може да се наложи да отговорим или обработваме направени от вас заявки.

Оказване на съдействие при разследване на закононарушение; както и предприемане на действия в случай на извънредни обстоятелства, които застрашават живота, здравето или сигурността на дадено лице.

Кога разкриваме лична информация

Освен с изрично Ваше съгласие, ние няма да продаваме, лицензираме, търгуваме или отдаваме под наем Вашата лична информация с други хора.

Разкриваме лична информация на трети страни само в предвидените от закона случаи на изрично наше задължение, или при изрична писмена заповед, искане, призовка, съдебно разпореждане или друг акт на компетентен държавен орган, с което това задължение ни се вменява.

Знание и съгласие

Ние събираме лична информация за Вас когато имаме нормативно задължение за това или когато доброволно сте ни я предоставили. Обикновено искаме съгласие за използването или разкриването на доброволно предоставената лична информация в момента на нейното събиране. При определени обстоятелства може да се търси съгласие след като информацията е събрана, но преди реално тя да се използва (например, когато желаем да използваме информацията за цел, която предварително не е могла да бъде идентифицирана)

Ние заявяваме, че събраните лични данни по горе посочения ред, ще бъдат използвани само и единствено за законово допустими цели.

Можете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни по всяко време, при спазване на съответните законови и договорни ограничения, както и при предоставяне на предварително известие в разумен срок. Ако желаете да оттеглите съгласието си за доброволно предоставени лични данни, може да стане по всяко време като се свържете с нас на имейл адрес info@totochance.bg. Ще Ви уведомим относно последствията на оттеглянето на съгласието.

Бисквитки

Нашите клиенти следва да бъдат информирани, че информация и данни могат да бъдат събирани автоматично посредством стандартното функциониране на интернет сървъри и използването на „бисквитки“. Събраните по този начин информация и данни не съставляват лични такива по смисъла на GDPR регламент за поверителност и защита на даннитe.

Как защитаваме лични данни

Ние полагаме всички търговски усилия, за да гарантираме, че личните данни, събрани от вас са защитени от загуба и/или неоторизиран достъп. Тази защита се прилага по отношение на информацията, съхранявана на електронен и хартиен носител. Достъпът до личната Ви информация е ограничен до оторизирани служители. В допълнение, ние използваме общоприети техники за информационна сигурност, като защитни стени, процедури за контрол на достъпа и криптография, за да защитим личната информация срещу загуба и/или неоторизиран достъп.

Задържане и съхранение на лични данни

Задържаме личните Ви данни за времето, в което те са необходими за постигане на целта (целите), за които са събрани и в рамките на законоустановените срокове, като предоставеното от Ваша страна съгласие остава в сила и след прекратяване на отношенията между нас.

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Запазваме си правото да променяме настоящата декларация за поверителност по всяко време и без предизвестие. Декларацията за поверителност, ведно с периодичните й актуализации, публикувана на този уебсайт, се счита за действащата декларация за поверителност и защита на данните към съответния момент.

Изменения на настоящата декларация относно поверителността

Ако имате въпроси относно настоящата декларация, относно поверителността или други въпроси относно начина, по който обработваме Вашите лични данни, можете да се свържете с:

Телефон: (+ 359) 359 5 64 10

Или изпратете имейл на info@totochance.bg

Адрес за кореспонденция: Хотел „Тото Шанс“, гр. Велинград, 4600, бул. Съединение № 46

КОНТАКТИ

Свържете се с нас